Wyszukiwarka

Cena złota SPOT:
6535 zł/1oz.

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

                                                                    

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep” Krugerrand24h] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu z siedzibą w Białogardzie, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma:

Hydroexpert

ul. Pomorska 18b,

78-200 Białogard,

NIP:6721514459,

Regon:331025311,

tel: 691-058-470,

adres e-mail: greg45@wp.pl 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sprzedawane walory pochodzą z obiegu wtórnego (monety używane), co zmienia podstawy co do jakości zakupionych monet oraz sporów reklamacyjnych i zwrotów za zakupiony towar. Wysyłka na koszt klienta nie podlega zwrotowi i odkupowi w cenie SPOT ze względu na to, że jest to moneta używana ale sklep może odkupić sprzedane walory w cenie SPOT.

8. Aby uniknąć sporów reklamacyjnych sklep preferuje odbiór osobisty monet, można zabrać ze sobą wszelkie sprawdziany, w przypadku nie zaakceptowania waloru przez klienta zwracana jest całość sumy natychmiast lub w ciągu 1-3 dni roboczych w przypadku odbioru walorów w sobotę.

9. Sklep sprzedaje tylko fizyczny metal.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez koszyk (formularz) dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności przelew na konto, gotówka.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Przy odbiorze osobistym; jeśli system sklepu doliczył  koszty wysyłki można o tą wartość obniżyć przelew z zaznaczeniem, że towar odbierany jest osobiście.

 

 

 

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej Pocztex lud dowolnej innej wskazanej i opłaconej przez klienta) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

 

2. W przypadku płatności w inny sposób, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Sklep nie odpowiada za zagubione i nieodebrane przesyłki.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Sklep nie odpowiada za zagubione i niedostarczone przesyłki, które nie mogą być podstawą reklamacji.

 

 

 

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, odkupienie towaru następuje po cenie spot podanej na stronie sklepu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu, w przypadku naruszenia plomb zabezpieczających odstąpienie od umowy jest bezzasadne, koszty wysyłki i odbioru pokrywa klient. 

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

e) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym (zgodnie z art. 10 ust.3 pkt3 ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) oraz nie dotyczy umów zawieranych w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie sprzedawcy, które nie są uznawane za umowy zawierane na odległość.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Obieg pierwotny i wtórny

1. Sprzedawane i skupowane są monety inwestycyjne z obiegu wtórnego (używane), których stan zachowania nie jest stanem menniczym w rozumieniu monet kolekcjonerskich a jedynie w rozumieniu monet inwestycyjnych zawartość złota w monecie, monety pochodzą z różnych lat, drobne rysy, delikatne uszkodzenia rantów nie dyskwalifikują monet jako monet inwestycyjnych. 

a.Tylko monety trwale odkształcone, głębokie rysy, mocne wytarcia oraz brak tolerancji wagi dla danej monety dyskwalifikują ją  jako monetę inwestycyjną bez względu na stan zachowania oraz rocznik wybicia, tego typu monety nie są sprzedawane oraz skupowane.

b.Monety spełniające warunki prawa dewizowego są również monetami inwestycyjnymi.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

4. Dokonując zakupów akceptujesz regulamin.


Uwaga:
 prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Uwaga: sprzedawane są walory z obiegu wtórnego czyli ze skupu i są to walory używane co do reklamacji i zwrotów ma inne zastosowanie. Zobacz regulamin.

Uwaga: ze względu, że walory złota podlegają ruchowi cen giełdowych więc zwrot lub reklamacja będzie rozliczana po aktualnej cenie spot nie jest to zwrot wprost.

Uwaga: monety mają zabezpieczenia jeśli monety mają naruszone zabezpieczenia to zwrot i reklamacja nie będzie rozpatrzona.

 

Uwaga: Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym (zgodnie z art. 10 ust.3 pkt3 ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) oraz nie dotyczy umów zawieranych w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie sprzedawcy, które nie są uznawane za umowy zawierane na odległość.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 691-058-470.

Po opłaceniu kwoty odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
  2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: greg45@wp.pl lub telefonicznie: 691-058-470. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tylko produkty nowe w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. 

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, koszt przesyłki pokrywa klient.

Natychmiast po złożeniu przez Ciebie zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Po otrzymaniu akceptacji zamówienia rozpoczynamy jego realizację, a Ty będziesz na bieżąco informowany o postępie naszych prac.

 

Termin otrzymania paczki = termin wysyłki + czas dostawy

 

Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej przez Ciebie formy dostawy.

 

Dostępność produktów 24h tylko fizyczny metal.

 

Przy każdym produkcie jest podany termin, który opisuje, kiedy produkty mogą zostać przez nas wysłane - od 24 godzin do kilku, czasami nawet kilkunastu dni (w przypadku produktów trudno dostępnych). Dokładamy wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie odpowiadała realnym stanom magazynowym, może się jednak zdarzyć, że faktyczny czas dostawy się przedłuży - poinformujemy o tym niezwłocznie.

Jeżeli zamawiasz większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Można zrealizować zamówienie etapami - w tym celu skontaktuj się z nami lub wpisz odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

 

Forma płatności

 

Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bardzo szybki sposób realizacji zamówienia. W godzinach roboczych środki na nasze konto zostaną przelane zazwyczaj natychmiastowo.

Płatność przelewem - czas realizacji zamówienia jest uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty. W zależności od banku standardowo trwa to do dwóch dni roboczych.

Nr konta bankowego Sklepu wysyłane jest ze złożonym zamówieniem w fakturze proforma-informacyjna by sprawdzić dane oraz uzyskać pełne dane co do konta bankowego oraz dane co do wysyłki. 

 

Przykładowa forma dostawy.

 

Firma kurierska umożliwia dostarczenie zamówienia zazwyczaj w 1-2 dni robocze od nadania.

Koszt wysyłki:(37,90 PLN-ubezpieczenie 20000 PLN)

Firma preferuje odbiory osobiste zakupionych walorów, przez co unika się zbędnych nieporozumień co do stanów zachowania monet. Monety pochodzą z obiegu wtórnego.

W celu weryfikacji walorów klient może zabrać ze sobą: linijki mennicze, wagę, suwmiarkę oraz rękawiczki.

Robiąc zakupy  akceptujesz powyższe warunki.

Regulamin skupu.

Rodzaje skupu oraz formy płatności za skup.

-osobisty

-wysyłkowy.

Przy skupie osobistym monet na życzenie klienta gotówka jest wypłacana w oddziale Banku  z konta sklepu w dniach: pn-pt godz. 16-17.

Skup w sobotę godz. 8-13, tylko za pomocą przelewów bankowych.

Spisywana jest umowa komisu kupna sprzedaży, na podstawie której  następuje przelew na konto bankowe klienta lub w sobotę w ciągu  48h przelew na konto klienta.

Monety o wartości do 999 PLN, 100% ceny skupu jest wypłacane klientowi. Tylko oświadczenie, że jest się właścicielem monety i nie pochodzi ona z przestępstwa + umowa kupna sprzedaży.

Skupowi  podlegają  monety znajdujące się na stronie po aktualnej cenie, gdy cena skupu nie jest podawana skup się nie odbywa.

Regulamin skupu.

1.Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z informacją co będzie przedmiotem transakcji i w jakiej ilości.

2.Następnie przysyłamy oświadczenie, że jest się właścicielem określonych walorów i nie pochodzą one z przestępstwa wystarczy elektroniczne potwierdzenie e-mail.

3.Dane które trzeba podać: Imię i Nazwisko, Pesel, adres.

4.Cena na stronie jest ceną , która jest wypłacana klientowi. Monety bez paragonu (oświadczenie, że monety  nie pochodzą z przestępstwa + dane jak powyżej) lub z fakturą Vat-do wglądu porównanie z danymi z Dowodu Osobistego (bez oświadczenia + dane jak powyżej).

5.Klient na swój koszt dostarcza monety do sprzedaży.

6.Monety zgięte oraz nie trzymające tolerancji wagi dla danej monety nie podlegają skupowi.

7.Monety po testach na ciecz probierczą (punktowe plamy) nie podlegają skupowi.

8.Przesyłki za pobraniem nie są akceptowane przez firmę i nie są odbierane.

Sprzedając monety akceptujesz powyższe warunki.

 

 

 

sklep wykonała firma: rd dublinowski.pl


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.